Okresný úrad Poprad - Odbor starostlivosti o ŽP - Rozsah hodnotenia podľa § 8 zák. 24_2006 Z. z.

print