Entries by Martin Schmol

,

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Pozvánka V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa:  09.02. 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Gánovciach. Program: Otvorenie. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice. Schválenie programu rokovania. Kontrola plnenia uznesení. Schválenie spolufinancovania projektu: „Zriadenie rómskej občianskej hliadky v […]