Všetky informácie, ktoré budú na hlavnej stránke

Divadelný súbor OZVENA a Obec Gánovce Vás pozývajú na predstavenie KAMENNÝ CHODNÍČEK, ktoré sa uskutoční 16. 02. 2020 o 17:00 v sále OcÚ.

Vstupné 2 €. 


Verejné zhromaždenie obyvateľov obce na prerokovanie veci územnej samosprávy si môžete pozrieť v sekcii Úradná tabuľa, alebo si ich môžete prezrieť v priloženom dokumente TU.Návrh a súpis požiadaviek občanov na zmenu ÚPN-O Gánovce si môžete pozrieť v sekcii Územný plán, alebo si ich môžete prezrieť v priloženom dokumente TU.


Pozvánka

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa:

 09.02. 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Gánovciach.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu rokovania.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Schválenie spolufinancovania projektu: „Zriadenie rómskej občianskej hliadky v obci Gánovce“.
 6. Pokračovanie v už začatom procese Zmeny a doplnkov ÚPN-O Gánovce č. 6 a započatie procesu obstarávania zmien a doplnkov čiastkovej zmeny Územného plánu Obce Gánovce č. 6 do 29. 2. 2020.
 7. Vyhlásenie miestneho referenda k individuálnej bytovej a inej výstavbe v krajinnom celku KC9 – Údolie Gánovského potoka.
 8. Vyhlásenie zhromaždenia obyvateľov obce na prerokovanie veci územnej samosprávy – zmien územného plánu obce Gánovce.
 9. Interpelácie poslancov.
 10. Rôzne.
 11. Záver.
Súbor
doc Dokument6