Všetky informácie, ktoré budú na hlavnej stránke

Na nižšie uvedenom odkaze zverejňujeme ponuku voľného pracovného miesta – Odborný zamestnanec spoločného školského úradu Veľký Slavkov, ktorého je obec Gánovce súčasťou.

Odkaz na ponuku TU.

Na obrázku zverejňujeme veriacim ECAV rozpis a pokyny k Službám Božím počas vianočných sviatkov.

Na úradnej tabuli obce Gánovce a zároveň v tomto článku zverejňujeme Návrh Zmien a doplnkov (ZaD) územného plánu obce Gánovce č. 6.

Odkaz na text Zverejnenia ZaD č. 6 na úradnej tabuli TU.

Odkaz na prílohy Zverejneného Návrhu ZaD č. 6 TU.

Text zverejnenia Návrhu ZaD:

OBEC GÁNOVCE, Gánovská 184/2, 058 01 Gánovce

Č. j. :   GAN/686/2021                                                                   V Gánovciach 15. 12. 2021

Obec Gánovce ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu v zmysle § 16 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, podľa § 22 stavebného zákona zverejňuje návrh zmien a doplnkov územného plánu obce Gánovce č. 6.

            V súlade s § 23 ods. 1 stavebného zákona Obec Gánovce vyzýva verejnosť – fyzické a právnické osoby, aby sa k návrhu čiastkovej zmeny územného plánu obce Gánovce vyjadrili po dobu 30 dní odo dňa jeho vyvesenia. Do podkladov návrhu zmien a doplnkov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade vo Gánovce a na webovom sídle obce: https://ganovce.sk/uradna-tabula/

            Prerokovanie návrhu sa uskutoční 12. 01. 2022 o 10.00 hod. v sále Obecného úradu Gánovce.

Návrh ZaD ÚPN-O bude v uvedenom čase vyvesený aj v sále Obecného úradu Gánovce (prístup do miestnosti bude obmedzený tak, aby sa v miestnosti nenachádzal väčší počet osôb v zmysle v tom čase platných epidemiologických pravidiel (dodržiavanie odstupov, povinnosť mať respirátorom prekryté dýchacie cesty a podobne) a spracovateľ návrhu v sále Obecného úradu Gánovce na prípadné otázky bude odpovedať postupne).

            Tento postup Obec Gánovce zvolila z dôvodu obmedzenia činnosti vyplývajúcich z ustanovení stavebného zákona, týkajúcich sa verejného prerokovania (mimoriadnej situácie v Slovenskej republike vyhlásenej vládou Slovenskej republiky v súvislosti s vysoko nebezpečnou nákazou spôsobenou koronavírusom 2019-nCoV – obmedzenie  zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb na zabránenie šírenia vírusu).

Zároveň Obec Gánovce týmto žiada verejnosť,  ak je to možné,  aby svoje požiadavky o vysvetlenie týkajúce sa predloženého návrhu uplatňovali na spracovateľa Ing. arch. Vladimíra Ligusa elektronickou formou na urbeko.urbeko@gmail.com  alebo telefonicky na č. t. +421905242508.

V zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona Vás Obec Gánovce týmto upozorňuje verejnosť, že je oprávnená podať pripomienky k návrhu  územného plánu obce do 30 dní odo dňa oznámenia. Na neskôr doručené pripomienky sa nebude prihliadať. Osobné podanie je možné vykonať na sekretariáte obecného úradu v čase úradných hodín.

Pripomienky je potrebné  doručiť  písomne na adresu : Obec Gánovce, Gánovská ul. č. 184, 058 01 Gánovce príp. do úradnej elektronickej schránky  obce Gánovce.

Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce Gánovce č. 6 je tiež zverejnený na webovom sídle obce: https://ganovce.sk/uradna-tabula/.

            Zverejnenie návrhu sa doručuje formou verejnej vyhlášky. 

Mgr. Michal  M a t e r n ý

starosta obce

Vyvesené dňa :  15. 12. 2021                                              Zvesené dňa :

Nižšie zverejňujeme list adresovaný obyvateľom obcí a miest Prešovského samosprávneho kraja:

Podľa zákona č. 469/2021 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá do konca roka 2021 dovŕšila vek aspoň 60 rokov a absolvovala očkovanie na území Slovenskej republiky proti ochoreniu COVID-19 získať finančnú pomoc pre seniorov vo výške 200 alebo 300 € v závislosti od splnenia podmienok § 30t odst 1 písm c.

Po zverejnení predmetného zákona, eviduje Prešovský samosprávny kraj enormný nárast žiadosti miest a obcí o očkovanie prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby. Vychádzajúc v ústrety občanom a v spolupráci s miestnou samosprávou plánuje Prešovský samosprávny kraj očkovať výjazdovou očkovacou službou a prostredníctvom VKOC vo vybraných okresných mestách. Harmonogram očkovania a miesto očkovania je uvedené v prílohe.

Pre získanie finančnej pomoci je nevyhnutné:

  1. zaočkovať sa prvou, druhou alebo treťou dávkou do 31.decembra 2021,
  2. alebo sa do 31. decembra 2021 na takéto očkovanie zaregistrovať na oficiálnej stránke https://korona.gov.sk/
  3. realizovať očkovanie po registrácii najneskôr do 15. januára 2022.

POZOR

Absolvovaním očkovania v termíne od 1.1.2022 do 15.1.2022 bez predchádzajúcej registrácie sa očkovaný vystavuje riziku, že mu finančná pomoc pre seniorov nebude vyplatená.

V rámci kraja sa očkuje aj v poliklinikách a nemocniciach. Prehľad o očkovacích dňoch je možne získať na internetovej stránke MZ SR https://www.health.gov.sk/ Ockovanie-bez-registrácie

V súvislosti s vyššie uvedeným Vás prosíme o propagáciu očkovacích dní Prešovského samosprávneho kraja so zameraním sa na cieľovú skupinu 60 +. Zároveň Vám oznamujeme, že v očkovaní výjazdovou očkovacou službou budeme pokračovať aj po 15. januári 2022. Termíny bude možné dohodnúť telefonicky u doc. Hrindovej 051/7081 636 alebo 0903 999 023.

Pre urýchlenie očkovania odporúčame záujemcom registrovať sa aj na stránke Prešovského samosprávneho kraja https://psk-ockovanie.sk/ kde si môžu vybrať konkrétnu hodinu, miesto a deň očkovania. Táto stránka slúži len na registráciu pre urýchlenie očkovania, nenahrádza oficiálnu stránku pre registráciu na očkovanie podľa zákona č. 469/2021 Z.z. …..

                                                                                                             v.r.

V Prešove 14.12.2022            ;                                              Mgr. Zuzana Sabolová

                                                                                  poverená vedením odboru zdravotníctva

Plánované očkovacia dni do 15. 1. 2022
  Miesto očkovaniaAdresaČas
17.12.LevočaInternát Strednej odbornej pedagogickej školyBottova 15A, Levoča10,00 – 17,00
18.12.LevočaInternát Strednej odbornej pedagogickej školyBottova 15A, Levoča10,00 – 17,00
 BardejovOC HYPKAMlynská 2, Bardejov10,00 – 17,00
 Vranov nad TopľouMestská športová halaDr. C. Daxnera č. 86, Vranov nad Topľou10,00 – 17,00
 PopradVKOC Stredná priemyselná škola techniky a dizajnuMnoheľova 828, Poprad8,00 – 18,00
 PrešovVKOC Stredná odborná škola technickáVolgogradská 1, Prešov8,00 – 18,00
 SvidníkKino Dukla – SvidníkSov. hrdinov, Svidník10,00 – 17,00
19.12.BardejovOC HYPKAMlynská 2, Bardejov10,00 – 17,00
 PrešovVKOC Stredná odborná škola technickáVolgogradská 1, Prešov8,00 – 18,00
 PrešovOC EperiaArm. gen. Svobodu 25, Prešov10,00 – 17,00
 PopradOC MAXDlhé Hony 4588/1, Poprad10,00 – 17,00
 HumennéVKOC Obchodná akadémiaKomenského 1, Humenné8,00 – 16,00
28.12.PrešovVKOC Stredná odborná škola technickáVolgogradská 1, Prešov8,00 – 18,00
 SvidníkKino Dukla – SvidníkSov. hrdinov, Svidník10,00 – 17,00
29.12.PopradVKOC Stredná priemyselná škola techniky a dizajnuMnoheľova 828, Poprad8,00 – 18,00
 BardejovSeniorcentrum BardejovToplianská 9A, Bardejov10,00 – 17,00
30.12.HumennéVKOC Obchodná akadémiaKomenského 1, Humenné8,00 – 16,00
 Vranov nad TopľouMestská športová halaDr. C. Daxnera č. 86, Vranov nad Topľou10,00 – 17,00
7.1.LevočaInternát Strednej odbornej pedagogickej školyBottova 15A, Levoča10,00 – 17,00
8.1.Vranov nad TopľouMestská športová halaDr. C. Daxnera č. 86, Vranov nad Topľou10,00 – 17,00
 PopradVKOC Stredná priemyselná škola techniky a dizajnuMnoheľova 828, Poprad8,00 – 18,00
 PrešovVKOC Stredná odborná škola technickáVolgogradská 1, Prešov8,00 – 18,00
 HumennéVKOC Obchodná akadémiaKomenského 1, Humenné8,00 – 16,00
9.1.PopradVKOC Stredná priemyselná škola techniky a dizajnuMnoheľova 828, Poprad8,00 – 18,00
 PrešovVKOC Stredná odborná škola technickáVolgogradská 1, Prešov8,00 – 18,00
 HumennéVKOC Obchodná akadémiaKomenského 1, Humenné8,00 – 16,00
10.1.MedzilaborceCentrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. 10,00 – 17,00
11.1.MedzilaborceCentrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. 10,00 – 17,00
12.1.BardejovSeniorcentrum BardejovToplianská 9A, Bardejov10,00 – 17,00
13.1.LevočaInternát Strednej odbornej pedagogickej školyBottova 15A, Levoča10,00 – 17,00
14.1.    
15.1.PopradVKOC Stredná priemyselná škola techniky a dizajnuMnoheľova 828, Poprad8,00 – 18,00
 PrešovVKOC Stredná odborná škola technickáVolgogradská 1, Prešov8,00 – 18,00
 HumennéVKOC Obchodná akadémiaKomenského 1, Humenné8,00 – 16,00

Na nižšie uvedenom odkaze zverejňujeme nahrávku z rokovania Obecného zastupiteľstva v Gánovciach zo dňa 14. 12. 2021.

Nahrávka TU.

Evanjelický cirkevný zbor v Gánovciach pozýva svojich členov na adventné služby Božie s Večerou Pánovou, ktoré budú v utorok o 16.30 hod. a v nedeľu o 8.00 v chráme Božom. Platí režim Očkovaní – Prekonaní. Nahlásenie sa vopred nie je potrebné.

Plagát v prílohe TU.

Na nižšie uvedenom odkaze zverejňujeme Harmonogram zberu odpadu na rok 2022. Bude Vám zároveň doručený do Vašich domácností. Harmonogram nájdete aj na webovom sídle obce v časti „Odpadové hospodárstvo„.

Harmonogram TU.

Zdroj foto: www.poprad.brantner.sk

Najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 14. 12. 2021 prostredníctvom online prenosu. Link na prenos a program sú uvedené v POZVÁNKE.

V nižšie uvedenom odkaze uverejňujeme Návrh VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Odkaz TU.

Na nižšie uvedenom odkaze zverejňuje obec Gánovce zámer na prenájom nebytových priestorov formou obchodnej verejnej súťaže – za účelom prevádzkovania predajne potravín.

Viac informácií v priloženom ODKAZE.