Obec Gánovce, ako dotknutá obec podľa § 23 ods. 1 a § 18 ods. 2. písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (zákon EIA) informuje verejnosť v súlade s § 23 ods. 3 zákona EIA o zámere „Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Poprad“, ktorého variantnou lokalitou „Variant V2“ je územie v k. ú. Gánovce.

Do zámeru je možné nahliadnuť:

  • prostredníctvom webového sídla Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

            https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-energetickeho-biologickeho-zhodnotenia-odpadu-poprad ;

  • prostredníctvom webového sídla Okresného úradu Poprad:

https://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-173 ;

  • alebo na sekretariáte Obecného úradu Gánovce v počas stránkových hodín:
    •  v pondelok a v piatok: 8:00 – 11:30; 13:30 – 15:00,
    •  v stredu: 8:00 – 11:30; 13:30 – 16:30.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia na webovom sídle ministerstva, alebo zverejnenia oznámenia podľa ods. 3 písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Zverejnenie Oznámenia je riadne vyvesené na úradnej tabuli, resp. TU.

Realizáciou projektu „ART.4G.PARK Gánovce prístupný všetkým“ sme tzv. umeleckom parku pri kaštieli vybudovali mlátové chodníky sprístupňujúce miesta už skôr osadených travertínových a keramických sôch z niekoľkých ročníkov umeleckých sympózií.

Mlátový povrch je charakteristickým pre parkovú úpravu chodníkov. Zároveň sprístupňuje umelecké diela i pre vozičkárov či pre rodičov s deťmi, kočiarmi.

V rámci projektu sme zároveň zrealizovali menšie kruhové pódium, s dvomi do terénu osadenými stupňami, kde je možné umiestniť prenosné lavičky na sedenie. Týmto krokom sa rozšírila možnosť organizácie kultúrnych podujatí v exteriérovom prostredí.

Projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja, Výzvy poslancov pre rok 2022, v hodnote 7 200 EUR, celková hodnota projektu činí 9 004,04 EUR.

Nižšie prikladáme galériu fotografií.

Prosíme rodičov, ktorí majú záujem pre svoje deti do 12 rokov vrátane zabezpečiť Mikulášsky balíček, aby zaslali e-mail na: sekretariat@ganovce.sk, prípadne SMS na číslo 0907992141 – vo formáte – meno a priezvisko dieťaťa, adresa – do utorka 29. 11. do 15.00. Ďakujeme.

V prípade, že sa ocitnete v karanténe z dôvodu Covidu, upovedomte nás o tom prosíme vopred.

Sv. Mikuláš navštívi deti 3. decembra 2022.

Milí spoluobčania,

aj v našej obci sa môžete zapojiť do krásnej iniciatívy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

Krabičky môžete nosiť na zberné miesto, uvedené na plagáte, priamo v Gánovciach alebo na zberné miesta v Poprade:
* Podtatranská knižnica na sídlisku Západ,
* Cukráreň Fontána na Juhu oproti novému kostolu,
* Mestská informačná kancelária,
* Palacinkáreň a
* Domáce potreby v OD Prior.

ĎAKUJEME všetkým štedrým ľuďom, ktorí potešia darčekom osamelých ľudí v sociálnych zariadeniach.

Výsledky volieb je možné zhliadnuť prostredníctvom vyhľadávania na oficiálnej webovej stránke pre voľby: https://www.volbysr.sk/sk/

Deň obce Gánovce sa už blíži, 03. 09. 2022 sa s Vami radi stretneme na futbalovom ihrisku v Gánovciach, na športovo – hudobno – kultúrnom podujatí našej obce.

Úpravou programu dňa obce je zmena poradia vystúpení, nasledovne:

16:30 – 18:00 DYNAMIX

18:00 – 19:00 Tombola

19:00 – 20:15 „Exekútor v sukni“ – divadelné predstavenie Divadla Ozvena PP – Stráže

20:15 Diskotéka

Srdečne Vás pozývame na športovo-kultúrno-hudobné podujatie Deň obce Gánovce, ktoré sa uskutoční 03. 09. 2022 na futbalovom ihrisku v Gánovciach.

Program podľa priloženého plagátu.

Dňa 24. 07. 2022 môže vo výnimočných prípadoch dôjsť k miernemu zákalu vody vo vodovodnej sieti a to z dôvodu zvýšeného odberu vody z verejného vodovodu počas hasičskej súťaže.

Zdroj foto: pvpsas.sk