Pozývame Vás na spoločný cyklovýlet pod názvom “bicyklujúce SAGÁNovce”!

Na spoločnú cestu vyrážame 12. júla 2020 o 10:00 od Hasičskej zbrojnice v Gánovciach, navštívime:

  • lom pri Kvetnici,
  • zvernicu,
  • občerstvíme sa v Bufete na splave,
  • zájdeme do Svitu,
  • Vápenicu,
  • návrat do Gánoviec.

Začínajúci a menej zdatní cyklisti môžu absolvovať kratšiu etapu (napr. po zvernicu, resp. po Bufet na splave).

Účastníci počas priebehu dodržujú pravidlá cestnej premávky a premávky na cyklistických chodníkoch. Deti a mládež do 15 rokov s povinnými ochrannými prvkami. V prípade zlého počasia sa akcia presúva na august 2020.

Tešíme sa na spoločný čas!

Zážitkové a poučné spoznávanie Prešovského kraja môžte spoznať i v našej obci – prostredníctvom získania mapy pokladov a pečiatky Mamuta na Obecnom úrade v Gánovciach v čase úradných hodín, a cez víkend na termálnom kúpalisku AQUASPA GÁNOVCE.

Tešíme sa na Vás u nás!

Viac na: www.legendarium.info

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

17. 06. 2020 o 17:00 h

v sále Obecného úradu v Gánovciach.

Program:

1) Otvorenie.

2) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.

3) Schválenie programu rokovania.

4) Kontrola plnenia uznesení.

5) Majetkovo-právny vzťah vo vlastníctve obce za účelom realizácie inžinierskych sietí a cesty stavby IBV Gánovce – 10 rodinných domov.

6) Interpelácie poslancov.

7) Rôzne.

8) Záver.

Žiadame verejnosť, ktorá sa mieni zúčastniť zasadnutia obecného zastupiteľstva, aby rešpektovala pokyny súvisiace s hygienickými opatreniami v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Mgr. Michal Materný

starosta

Pozývame vás na exkurziu „Tajomstvá flóry doliny Gánovského potoka“.

O jedinečných rastlinách údolia nám priamo v doline porozpráva jeden z významných botanikov Slovenska RNDr. Daniel Dítě, PhD.

Pán Daniel Dítě pracoval  niekoľko rokov ako botanik v TANAPe, od roku 2007 pracuje v Slovenskej akadémii vied v Centre biológie a biodiverzity rastlín. Intenzívne sa venuje v celoeurópskom meradle rašeliniskám a slaniskám a ohrozeným druhom rastlín rastúcich na týchto biotopoch. Publikoval na túto tému desiatky vedeckých a odborných prác, vrátene prác o Karpatských travertínových slaniskách, ktoré máme v doline.

Príďte, bude to veľmi zaujímavé! Nezabudnite si obliecť gumové čižmy, bude aj dobrodružstvo!

Začiatok exkurzie je pri prírodnej pamiatke Hrádok v sobotu 13 júna o 10:00 hod.

Na nižšie uvedenom odkaze uverejňujeme pozvánku na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach dňa 05. 06. 2020.

Pozvánka.

23. mája 2020 si pripomíname 120. výročie Augustína Korponaya. Kto bol tento človek a čím bol významný pre našu obec?

Augustín Korponay sa narodil 28. mája 1822 v Starej Ľubovni, bol župným hodnostárom a právnikom, stal sa aj prvým podžupanom vtedajšej Spišskej stolice. Taktiež bol vyznamenaný Radom železnej koruny.

V Gánovciach sa zaslúžil o rozvoj kúpeľov – dal postaviť kúpeľný dom, letohrádok, reštauráciu a spoločenský pavilón. Spomína sa tiež ako osobnosť, ktorá postavila kaštieľ v klasicistickom slohu – v ktorom dnes sídli materská škola.

Starosta obce v mene všetkých občanov umiestnil na miesto jeho odpočinku – pri rímskokatolíckom kostole – spomienkovú kyticu.

Česť jeho pamiatke.

Obec Gánovce ako dotknutá obec v zmysle § 22 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydala v zákonom stanovenej lehote svoje stanovisko k návrhu „Zmena územného plánu Hozelec časť Kotlisko“ (Ing. arch. Ján Kovalčík, ARCHITEKTI  ON:OFF, s.r.o., Poprad), ktorý jej bol doručený dňa 4.5.2020 a to v nasledovnom znení:

Obec Gánovce nesúhlasí s predloženým návrhom na zmenu územného plánu v lokalite Kotlisko a so zmenou jej funkčného využitia.

Celé stanovisko aj s odôvodnením si môžete stiahnuť a pozrieť v plnom znení tu:

Návrh zmeny ÚPN Hozelec v časti Kotlisko má obec Hozelec zverejnené na svojej web stránke: 
https://www.obechozelec.sk/zverejnovanie/uzemny-plan/