Občanom dávame na vedomie, že ohlásenú petíciu za rekonštrukciu cesty I/18 v úseku Poprad – Hôrka je možné podpísať aj online: https://www.peticie.com/urychlene_zrealizovanie_opravy_krytu_vozovky_cesty_i18_horka_-_poprad .

Vážení občania,

starostovia obcí Gánovce, Hozelec, Švábovce a Hôrka Vám predkladajú možnosť podpísania Petície za urýchlené zrealizovanie opravy krytu vozovky rýchlostnej cesty I/18 Hôrka – Poprad. Máme zato, že cesta, po ktorej denne jazdíme, sa už dlhodobo nachádza v nevyhovujúcom stave, a preto chcú starostovia spomenutých obcí apelovať na kompetentných, aby pristúpili ku generálnej oprave tejto dopravnej tepny.

Preto v týchto dňoch spúšťame petíciu, ktorou chceme poukázať na havarijný stav tohto úseku.

Petíciu je možné stiahnuť na PRILOŽENOM ODKAZE, podpísať ju a doručiť na obecný úrad/obecné úrady vyššie spomenutých obcí (v čase úradných hodín), prípadne ju podpísať na sekretariátoch (podateľniach) obcí.

S úctou a za spoločné dosiahnutie tohto cieľa

Starostovia obcí Gánovce, Hozelec, Švábovce, Hôrka

Materská škola Gánovce a Obec Gánovce pozývajú všetky deti do 12 rokov na karneval, do sály obecného úradu dňa 9. februára 2024 o 17:00 hod.

Viac informácií v priloženom plagáte.

V prílohe prikladáme plagát v poradí 9-ho Hasičského plesu v našej obci.

Pozývame Vás na 6. ročník Trojkráľového výstupu na Zámčisko, dňa 07. 01. 2023 so stretnutím o 13:00 hod. pri železničnej zastávke.

Tešíme sa na Vás!

Projekt „ART.4G.PARK – zelené centrum obce“ bol realizovaný v dvoch fázach.

V prvej fáze bolo realizované sedenie/lavička formou spojenia travertínových kameňov do jedného celku a uložených drevených častí na ne ➔ vytvorenie lavičiek jedného súvislého tvaru, a to v mesiaci august 2023. Realizáciou tejto fázy projektu sa skĺbili dva ciele – použitím travertínových blokov – travertín ako príznačný kameň pre obec Gánovce – sa dosiahol cieľ nenarušenia životného prostredia, nakoľko aj sochy umiestňované v ART.4G.PARK-u sú v prevažnej miere tvorené z travertínu, a druhým cieľom bolo ich praktické využitie na vytvorenie sedenia – možnosť trávenia času v „zelenom centre“ obce.

V druhej fáze prebehla výsadba drevín, ktoré dotvorili (a počas rokov vzrastu dotvoria) kompozíciu parku v kombinácií s už umiestnenými sochami. Bolo vysadených 50 ks Borievky obyčajnej, 15 ks Jarabiny vtáčej a 6 ks Čerešne vtáčej. Listnaté dreviny boli vybrané z toho dôvodu, aby tu malo dôvod zdržiavať sa vtáctvo. Výsadba prebehla v mesiaci november 2023 (fotografie boli vyhotovené o čosi neskôr, keď už napadol prvý sneh).

Prvá fáza projektu činila hodnotu 1 750 EUR, druhá fáza projektu činila hodnotu 4 548 EUR, spolu 6 298 EUR, z toho Dotácia SAŽP vo výške 5 877,75 EUR, so spoluúčasťou obce v hodnote 420,25 EUR. Tento projekt bol podporený z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny.

Galéria:

Obec Gánovce v spolupráci s Materskou školou Gánovce pozýva 8. decembra všetky deti do 10 rokov vrátane o 17:00 hod. do sály Obecného úradu v Gánovciach, kde ich čaká príchod sv. Mikuláša a sprievodný program.

Pre zabezpečenie Mikulášskeho balíčka je dieťa nahlásiť vopred do 05. 12. 2023 do 13:00 hod. na e-mailovú adresu: sekretariat@ganovce.sk, resp. SMS správou na tel. č. 0907 992 141.

Tešíme sa na Vás!

Projekt s názvom: „780. výročie spišských kopijníkov – vedecká konferencia“ bol realizovaný v oprávnenom období pre čerpanie dotácie, a uskutočnil sa v dvoch častiach:

  • prvou z nich bolo usporiadanie vedeckej konferencie v Hozelci dňa 17. 06. 2023 za účasti odbornej i laickej verejnosti (podľa prezenčnej listiny), bez vyberania vstupného. Poznatky o minulosti kopijníkov na vedeckej konferencii prezentovali členovia Spišského dejepisného spolku. V rámci podujatia bolo príjemným spestrením vystúpenie Skupiny historického šermu JAGO, ktorá sa dlhodobo téme spišských kopijníkov venuje. V rámci podujatia bolo zabezpečené osvetlenie, ozvučenie i občerstvenie pre účastníkov.,
  • druhou časťou projektu bola samotná tlač vedeckého zborníka, v počte 3 200 ks. Vedecký zborník je distribuovaný bezplatne (t. j. je nepredajný) a slúži na reprezentatívne účely obcí a pre záujemcov o históriu.

Realizáciou projektu sme oživili kopijnícku minulosť a povedomie o takomto zoskupení na Spiši, čo malo a má veľmi dobrú odozvu medzi odbornou i širokou laickou verejnosťou.

Celková suma projektu činila 4 880,60 EUR, dotácia z rozpočtu PSK bola 3 100 EUR.

Projekt bol finančne podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja z Výzvy poslancov 2023.

GALÉRIA:

Z výzvy pre región Prešovského samosprávneho kraja (ďalej „PSK“) z roku 2021 sme realizovali výstavbu Multifunkčného ihriska v našej obci. Táto športová infraštruktúra v obci dlhodobo chýbala.

Realizáciu projektu veľmi pozitívne vnímajú aj športové organizácie pôsobiace v obci, materská škola či širšia verejnosť prakticky každého veku.

Svojou polohou v centre obce vyhovuje pešej i dopravnej dostupnosti. Čo je však najdôležitejšie, pomáha rozvíjať pohybovú kultúru všetkých skupín obyvateľstva, vyhľadávajúcich priestor pre realizáciu športov uskutočniteľných práve na multifunkčnom ihrisku.

Na základe vyššie uvedených skutočností hodnotíme realizáciu projektu Multifunkčného ihriska v obci Gánovce ako veľmi pozitívnu.

Projekt bol finančne podporený zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja, výzvy pre región pre rok 2021 v celkovej hodnote 44 028 EUR, z toho dotácia z rozpočtu PSK v hodnote 20 000,00 EUR, obec Gánovce spolufinacovala projekt vo výške 24 028 EUR.

Na priloženom odkaze zdieľame možnosti pre seniorov zúčastniť zvýhodnených výletov do aquaparkov.

Odkaz TU.