,

Bilancovanie roku 2020 na prahu roku 2021 z pohľadu starostu obce Gánovce

Drahí Gánovčania,

dovoľte mi v úvode popriať Vám a Vašim blízkym všetko dobré v novom roku 2021, pevné zdravie, lásku, dobrotu a mnoho úspechov v osobnom a pracovnom živote.

Stojac na prahu nového roka z pozície starostu zosumarizujem ten rok uplynulý, rok 2020.

Rok 2020 sa niesol predovšetkým v duchu vírusu COVID-19, čo zastihlo aj našu obec. Z ekonomického pohľadu sme sa po náročnom roku 2019 preklopili do postupného vyrovnávania podlžností, pri avizovanom navýšení príjmu podielových daní bolo jednoduchšie splácať záväzky. Avšak opatrenia súvisiace s koronakrízou zrazili tieto príjmy na nižšie úrovne – napriek tomu sme si viedli pomerne dobre a s radosťou a spokojnosťou môžem uviesť, že obec v súčasnosti eviduje záväzky už len v minimálnej miere, približne 6 tisíc eur (oproti januáru 2019 – neuhradené faktúry siahali do výšky cca 140 tisíc eur – viac v čísle Gánovského spravodajcu 1/2019, ktorý nájdete na webovom sídle obce). O zlepšenej ekonomickej situácii svedčí aj hodnotenie Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, kde obec poskočila na 6-stupňovej škále z hodnoty 3,8 za rok 2018 na hodnotu 4,1 za rok 2019. Nie je to síce veľký skok, avšak ak vezmeme v úvahu, ako náročný bol rok 2019 pre vyrovnanie záväzkov, dalo by sa zhodnotiť, že je to malý zázrak… O to lepšie očakávam hodnotenie za rok 2020.

Medzi míľniky roku 2019 určite patrí otvorenie druhej triedy materskej školy. Týmto chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii, kontrole a každej dielčej práci, čoho výsledkom bola rekonštrukcia priestorov budovy kaštieľa pre materskú školu. Rovnako tak začali práce na komunitnom centre, ktorého účelom bude to, aby slúžilo mládeži a športovým klubom, no nielen na zábavu, ale aj na doplnkové vzdelávanie po škole, učenie sa novým veciam, spoločný čas, možnosť to prepojiť s hrami na futbalovom ihrisku, športom a pod. Práce budú pokračovať ešte v tomto roku. V pláne sme mali aj úpravu vjazdu na ul. Slnečnú, avšak pokles podielových daní oddialil túto investíciu. Neskôr, na sklonku leta, Vláda SR schválila pre obce dofinancovanie výšky rozdielu plánovaných a skutočných podielových daní, čo pre obec činilo 23 085 eur, s tým, že obec ich bude splácať od roku 2024 do roku 2027 bezúročne. Obec prijala túto finančnú výpomoc, avšak navrhovaný projekt bolo potrebné pozmeniť, nakoľko (predovšetkým) rozhľadový trojuholník pri vjazde na túto ulicu a sklon podľa dotknutých orgánov nie sú vyhovujúcimi. To naráža aj na prekládku elektrického stĺpa a situácia sa zrazu komplikuje. Pracujeme však na projektovej dokumentácii i pre túto prekládku a následne bude možné všetko pripravené predložiť dotknutým orgánom na posúdenie a ďalšie úkony súvisiace s povolením celého diela, a následne s jeho realizáciou. Zarážajúce je, že na výstavbu v danej lokalite bolo udelené územné rozhodnutie už v roku 1997 a dosiaľ sa tento stav s prudkým vjazdom nepodarilo vyriešiť… Nový projekt ráta s úpravou výškového sklonu z 24 % na 10 %.

Z pohľadu príprav prác v roku 2021 podľa schváleného rozpočtu obec zrealizuje rozšírenie a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, z čoho 30 tisíc eur tvoria prostriedky poskytnuté od Ministerstva vnútra SR a 34 tisíc eur vlastné zdroje (zmluva uzatvorená dňa 13. 11. 2017). Prostriedky v rozpočte pre rok 2021 sú ďalej vyčlenené na rekonštrukciu krovu a strechy na materskej škole, ktorá je v nevyhovujúcom stave. Veľmi dôležitá však bude príprava projektov pre programové obdobie 2021 – 2027. Novovzniknuté Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR avizuje nový spôsob čerpania eurofondov, a to takou formou, že daná obec/obce pripravia projektový zámer pre tú ktorú výzvu, následne budú doručené do tzv. zásobníka projektov, ktoré bude posudzovať určená komisia. Ak daná obec bude vybraná, bude mať časový úsek na to (údajne 6 mesiacov) na to, aby doplnila všetky potrebné dokumenty (stavebné povolenie, iné povoľovacie dokumenty, projekt atď.). Z toho vychádzajúc sa pustíme do prípravy projektov na oblasti, ktoré obec najviac trápia – určite predovšetkým kanalizácia na ul. Gánovskej, cestná infraštruktúra a pod. Dobrou správou je úsilie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) budovať cyklotrasu z Popradu do Slovenského raja, a to cez obec Gánovce, Hozelec, Švábovce, Hôrka a Vydrník (prípadne Spišský Štiavnik). Je to pomerne čerstvá informácia a ďalšie informácie budú známe na základe spoločných rokovaní zástupcov PSK a jednotlivých obcí. Nedá sa opomenúť, že sme uspeli v žiadosti o dotáciu PSK pre rekonštrukciu minerálnych prameňov v Gánovciach i FIliciach. Projekt sme pomenovali: „Gánovce – naša sláva tkvie v našej vode“. Ide o obnovu týchto miest a to položením nového obkladu – travertínu, pre obec tak charakteristického kameňa, osadenie stojanov na bicykle, košov, náučných tabúľ a výsadbou stromov. Týmto chcem poďakovať i zamestnancom obecného úradu, ktorí tieto práce zrealizovali. V nasledujúcom roku sa v smere možnosti udelenia dotácie zo zdrojov PSK budeme uchádzať o rekonštrukciu vstupnej brány do Náleziska neandertálca, prípadne aj na súvisiace úkony. Je však potrebné prehodnotiť konkrétne znenie výzvy.

V nadväznosti na chystané Eurofondové obdobie rokov 2021 – 2027 je dôležité spomenúť, že sa Gánovce stávajú súčasťou územia „Udržateľného mestského rozvoja Poprad – Svit – Kežmarok“, ktoré vypracuje tzv. „Integrovanú územnú stratégiu“ (t. j. projekty, ktoré nás – daný región spájajú) a následne tak budeme môcť žiadať prostriedky na ich realizáciu. Presný plán stratégie bude predmetom rokovaní v najbližších týždňoch. Popri tzv. ÚMR-och vznikajú aj Strategicko-plánovacie regióny (SPR) – nás zahŕňa SPR Spiš, do ktorého starosta obce tiež preukázal záujem o začlenenie. Celá problematika okolo ÚMR a SPR sa dostáva do finálnej fázy, o jej presných možnostiach Vás budem informovať ešte v budúcnosti. Zároveň sa obec na sklonku roku 2020 stala členom Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí, s približne 60 obcami, mestami.

V rámci Združenia obcí mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu, ktorého je obec súčasťou a ja ako starosta obce som zároveň jeho predsedom, sme pre toto združenie získali dve dotácie v celkovej hodnote 17 000 eur – na regionálnu učebnicu a bedeker o týchto obciach, ich prírode a pod. Výstupy sa momentálne spracovávajú.

Píšem síce o eurofondoch, avšak ako stojíme s podanými žiadosťami? Konkrétne sme podávali žiadosť na rekonštrukciu ul. Kožuchovskej – naša žiadosť nebola schválená a odvolali sme sa voči rozhodnutiu. Hoci žiadosť sme podávali už v septembri 2019, a výzvu na doplnenie sme podávali v marci 2020, s tým, že o žiadosti malo byť rozhodnuté v júni 2020 – rozhodnutie o neschválení žiadosti prišlo v decembri 2020. Nečudo, že sme krajinou, kde čerpanie fondov je na kriticky nízkej úrovni. Včasná reakcia na podané žiadosti a znížená byrokracia sú devízami, ako byť v čerpaní eurofondov a komunikácii s obcou promptnejšími. Ďalšou žiadosťou s otáznikom je opätovne podaná žiadosť na vodozádržné opatrenia v obci, ktoré si za cieľ dávajú zlepšenie stavu v obci zachytávaním dažďovej vode predovšetkým v čase prívalových dažďov. Obec bude musieť poriešiť majetkovým resp. iným spôsobom realizáciu daných objektov v rámci projektu v areáli obecného úradu. Dobrou správou však je, že tieto prostriedky sú dlhodobo alokované.

Z iného súdka je potreba riešenia odpadového hospodárstva. Stále narastajúce poplatky súvisiace s vývozom odpadu, jeho skládkovaním, s manipuláciou pri zbere odpadu nás viedli k tomu, aby sme sa zaoberali adresnosťou vzniku odpadu. Preto od 1. 1. 2021 zavádzame elektronickú evidenciu odpadov prostredníctvom skenovania QR kódov smetných nádob a vriec. Princíp je jednoduchý – minimalizujte zmesový komunálny odpad a maximalizujte separáciu zložiek odpadu (plast, sklo, papier a iné zložky), smetnú nádobu vyložte len vtedy, až ju zaplníte a počas celého roka tak budeme vyhodnocovať správanie sa domácností v odpadovom hospodárstve. Z toho vychádzajúc stanovíme poplatok pre domácnosť na rok 2022 v závislosti od toho, ako daná domácnosť v roku 2021 separovala. Čím menej vývozov komunálneho odpadu = tým menší poplatok. Tento systém už zožal úspech aj na medzinárodnej úrovni – so slovenskou obcou Košeca (The Innovation in Politics Awards 2020). So zástupcami obce Košeca sme v tejto súvislosti v spojení – je to príklad toho, ako si obce vedia pomôcť – týmto chcem poďakovať p. starostovi Radomírovi Brtáňovi a zároveň mu a jeho spolupracovníkom a obci gratulujem k tomuto úspechu. Popritom si dovolím pripomenúť, že nálepky na separovaný zber nalepte už teraz – pre zber v pondelok 4. 1. 2021!

Preferujem, že by sme mali spomenúť aj háklivé témy. Ňou určite boli a sú zmeny územného plánu v obci. Historicky po prvý raz mali občania možnosť hlasovať v referende. Výsledkom bolo, že referendum bolo neplatné, pri účasti necelých 24 %. Práce na spracovaní požiadaviek, resp. pripomienok začali, sčasti ich však oddiaľuje momentálna pandemická situácia. Nepríjemnou realitou bolo i neustále riešenie poriadku v časti obce Filice, a to predovšetkým po vyhlásení a následnom nedodržiavaní opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19. Prikročili sme k vybudovaniu kamerového systému v tejto časti obce, ktoré však nemá slúžiť len reštriktívne, ale má pomáhať objasňovaniu resp. predchádzaniu porušovania verejného poriadku, krádežiam a pod., napr. ako tomu bolo v letných mesiacoch, kedy boli ukradnuté predmety rôznej hodnoty z dvoch rodinných domov v tejto časti – kedy nás následne kontaktovala polícia o poskytnutie kamerových záznamov… Tento krok preto hodnotím pozitívne. Určite bude vhodné osadiť kamery v ďalšom roku napr. pri vstupoch do obce z rôznych smerov…

Smutnou udalosťou sa na sklonku augusta 2020 stala nezvestnosť p. kostolníka Františka Tkáča. Dovoľte mi i v mene jeho rodiny poďakovať za účasť na pátracích akciách. Pri tejto príležitosti pozývam veriacich – až to dovolí situácia – k výkonu funkcie kostolníka v rímsko-katolíckom kostole sv. Michala. Viacerí veriaci potvrdili, že sú ochotní pomôcť pri tejto činnosti, pri zábehu…

Rovnako si Vás dovoľujem osloviť pre obsadenie funkcie kronikára. Verím, že niekto z vyše 1 100 obyvateľov obce nad 18 rokov sa nájde, a aj svojou činnosťou sa v tomto smere zapíše do dejín obce.

Z pohľadu obecného zastupiteľstva (OcZ) – v roku 2020 rokovalo 9-krát (z toho 3-krát online), pričom prijalo 84 uznesení. K 31. 8. 2020 bol odvolaný z funkcie zástupcu starostu poslanec Dr. Jozef Bednár (na vlastný návrh), a koncom októbra prijal funkciu zástupcu starostu JUDr. Peter Šimoňák. Obom ako i ostatným poslancom ďakujem za ich vykonanú prácu a povzbudzujem ich k ďalšej spolupráci na budovaní našej obce, vyplývajúc z poslaneckých postov. OcZ zorganizovalo i verejné zhromaždenie k zmenám územného plánu a starosta obce usporiadal verejné zhromaždenie k problematike odpadového hospodárstva.

Obec prijala v tomto roku i novú Smernicu o verejnom obstarávaní, plán verejného obstarávania a nový Štatút obce Gánovce.

V závere nemožno opomenúť I. a II. kolo testovania na ochorenie COVID-19 v našej obci. Pri I. kole bolo pozitívnych 7 z 941 osôb a pri II. kole 3 testovaní z 891 osôb. Buďme však naďalej zodpovední a dodržujme nariadené opatrenia Vlády SR a hlavného hygienika SR.

Z pohľadu kultúry sme usporiadali Trojkráľový výstup na Zámčisko, divadelné predstavenie divadla Ozvena, a letné kino. Opatrenia súvisiace s koronakrízou však už viac bohužiaľ neumožnili. V novom roku chceme pristúpiť k otvoreniu parku pri kaštieli, nakoľko cítime potrebu vytvorenia priestoru pre spoločné stretávanie sa Gánovčanov, nakoľko takýto priestor v obci chýba.

Suma sumárum – rok 2020 bol plný neistoty, zmien, obmedzení. Vnímam ho však i ako rok, z ktorého sa môžeme poučiť, predovšetkým ako spoločnosť. Ďakujem za uplynulý rok zamestnancom obecného úradu, poslancom OcZ, občanom obce a návštevníkom, za formovanie našej obce. Prajem Vám i sebe pevné zdravie, vôľu posúvať veci dopredu a dobré slovo – slovo má jemnosť vánku i silu blesku – používajme slová uvážene.

Mgr. Michal Materný

starosta obce Gánovce

print