,

Návrh Zmien a doplnkov územného plánu obce Gánovce č. 6 – zverejnenie

Na úradnej tabuli obce Gánovce a zároveň v tomto článku zverejňujeme Návrh Zmien a doplnkov (ZaD) územného plánu obce Gánovce č. 6.

Odkaz na text Zverejnenia ZaD č. 6 na úradnej tabuli TU.

Odkaz na prílohy Zverejneného Návrhu ZaD č. 6 TU.

Text zverejnenia Návrhu ZaD:

OBEC GÁNOVCE, Gánovská 184/2, 058 01 Gánovce

Č. j. :   GAN/686/2021                                                                   V Gánovciach 15. 12. 2021

Obec Gánovce ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu v zmysle § 16 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, podľa § 22 stavebného zákona zverejňuje návrh zmien a doplnkov územného plánu obce Gánovce č. 6.

            V súlade s § 23 ods. 1 stavebného zákona Obec Gánovce vyzýva verejnosť – fyzické a právnické osoby, aby sa k návrhu čiastkovej zmeny územného plánu obce Gánovce vyjadrili po dobu 30 dní odo dňa jeho vyvesenia. Do podkladov návrhu zmien a doplnkov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade vo Gánovce a na webovom sídle obce: https://ganovce.sk/uradna-tabula/

            Prerokovanie návrhu sa uskutoční 12. 01. 2022 o 10.00 hod. v sále Obecného úradu Gánovce.

Návrh ZaD ÚPN-O bude v uvedenom čase vyvesený aj v sále Obecného úradu Gánovce (prístup do miestnosti bude obmedzený tak, aby sa v miestnosti nenachádzal väčší počet osôb v zmysle v tom čase platných epidemiologických pravidiel (dodržiavanie odstupov, povinnosť mať respirátorom prekryté dýchacie cesty a podobne) a spracovateľ návrhu v sále Obecného úradu Gánovce na prípadné otázky bude odpovedať postupne).

            Tento postup Obec Gánovce zvolila z dôvodu obmedzenia činnosti vyplývajúcich z ustanovení stavebného zákona, týkajúcich sa verejného prerokovania (mimoriadnej situácie v Slovenskej republike vyhlásenej vládou Slovenskej republiky v súvislosti s vysoko nebezpečnou nákazou spôsobenou koronavírusom 2019-nCoV – obmedzenie  zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb na zabránenie šírenia vírusu).

Zároveň Obec Gánovce týmto žiada verejnosť,  ak je to možné,  aby svoje požiadavky o vysvetlenie týkajúce sa predloženého návrhu uplatňovali na spracovateľa Ing. arch. Vladimíra Ligusa elektronickou formou na urbeko.urbeko@gmail.com  alebo telefonicky na č. t. +421905242508.

V zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona Vás Obec Gánovce týmto upozorňuje verejnosť, že je oprávnená podať pripomienky k návrhu  územného plánu obce do 30 dní odo dňa oznámenia. Na neskôr doručené pripomienky sa nebude prihliadať. Osobné podanie je možné vykonať na sekretariáte obecného úradu v čase úradných hodín.

Pripomienky je potrebné  doručiť  písomne na adresu : Obec Gánovce, Gánovská ul. č. 184, 058 01 Gánovce príp. do úradnej elektronickej schránky  obce Gánovce.

Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce Gánovce č. 6 je tiež zverejnený na webovom sídle obce: https://ganovce.sk/uradna-tabula/.

            Zverejnenie návrhu sa doručuje formou verejnej vyhlášky. 

Mgr. Michal  M a t e r n ý

starosta obce

Vyvesené dňa :  15. 12. 2021                                              Zvesené dňa :

print