,

Okresný úrad Poprad – Odbor starostlivosti o ŽP – Rozsah hodnotenia podľa § 8 zák. 24/2006 Z. z. – Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Gánovce

Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie zverejnil Rozsah hodnotenia podľa § 8 zák. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre hodnotenie strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 6 ÚP obce Gánovce“.

V súlade s § 8 ods. 8 zákona EIA môžu verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovaného strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Obsah Rozsahu hodnotenia spolu s prílohami bol dňa 31. 03. 2022 zverejnený na úradnej tabuli obce, odkaz TU.

print