,

Opatrenia súvisiace s vírusom COVID19

Vážení spoluobčania !

 

V súvislosti s rozsiahlym vírusovým ochorením COVID19 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 111/2020, ktorým bola vyhlásená mimoriadna situácia v celej našej vlasti, tiež v zmysle opatrení hlavného hygienika SR a doporučení Ministerstva vnútra SR, sekcie verejnej správy pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy, Vám oznamujem,      že

prevádzka Obecného úradu v Gánovciach bude v čase od 20. 3. 2020 (vrátane) do odvolania zabezpečená v obmedzenom režime a to každý pondelok, stredu a piatok od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Chcel by som Vás poprosiť, aby ste zúžili  návštevu obecného úradu len na nevyhnutné a neodkladné podania.

Sme však pripravení s Vami komunikovať elektronicky prostredníctvom e-mailov,  ako aj telefonicky.

Žiadam, aby ste do podateľne OcÚ prichádzali po jednom a za podmienky, že ste úplne zdraví, nemáte teplotu, nepociťujete žiadne príznaky ochorenia a s povinne zakrytými ústami a nosom.

Prosím tiež občanov, ktorí pricestovali zo zahraničia, aby v záujme ochrany svojho zdravia, ale aj v záujme zdravia nás všetkých ostali v domácej karanténe.  Najdôležitejším opatrením počas tejto mimoriadnej situácie  však pre nás ostáva zachovať pokoj, rozvahu,  predchádzať panike a predovšetkým NEVYCHÁDZAŤ Z DOMU!

Vzniknutú situáciu pozorne sledujeme a o všetkých ďalších opatreniach v súvislosti s ochranou zdravia nás všetkých Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky obce, obecného rozhlasu i  úradnej tabule.

Mgr. Michal Materný, starosta obce

kontakty: sekretariat@ganovce.sk         tel. č. : 052/7734571

                  starosta@ganovce.sk              tel. č. : 0907 992 141

                  stavebnyurad@ganovce.sk

                  tsp@ganovce.sk                       tel. č. : 0917 907 386

print