,

Oznámenie obce k dani z nehnuteľnosti v roku 2023

Obec Gánovce, ako správca dane z nehnuteľností, oznamuje daňovníkom, ktorí v roku 2022 nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, napr. pozemok, rodinný dom, byt, chatu a pod., v k. ú. Gánovce a Filice, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. 01. 2023. Povinnosť podať daňové priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné alebo búracie rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, došlo k zmene druhu pozemku a pod. Je potrebné doložiť doklady, na základe ktorých zmena nastala.

print