,

Oznámenie verejnosti k Návrhu Zmien a doplnkov ÚPN-O č. 7

Erb obce Gánovce

Na úradnej tabuli obce: https://ganovce.sk/uradna-tabula/ je vyvesené Oznámenie verejnosti k Návrhu Zmien a doplnkov ÚPN-O č. 7 obce Gánovce, spolu s grafickými prílohami.

Verejné prerokovanie sa uskutoční 14. 09. 2023 o 10:00 hod. v sále obecného úradu, pripomienky je možné zasielať do 27. 09. 2023 spôsobom určeným v oznámení.

print