,

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Gánovce 2021 – 2027 – návrh na pripomienkovanie verejnosti

Obec Gánovce oslovuje verejnosť vo veci pripomienkovania Návrhu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Gánovce pre roky 2021 – 2027, a to do dátumu 30. 09. 2021. Svoje pripomienky môžte zasielať na e-mailovú adresu: starosta@ganovce.sk, prípadne písomne do podateľne obecného úradu v čase úradných hodín.

Dokument PHSR – návrh.

print