,

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach

Obec Gánovce

V Gánovciach 20. 04. 2020

Pozvánka

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) a § 30f ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

24. 04. 2020 o 19:00 h.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu rokovania.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Zmena rozpočtu.
 6. Správa z kontroly – účtovné doklady september 2019.
 7. Správa z kontroly – zmluvy uzatvorené v roku 2019.
 8. Správa z kontroly – plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva v Gánovciach v roku 2019.
 9. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019.
 10. Správa z kontroly – financovanie originálnych kompetencií v školstve.
 11. Žiadosť o posúdenie zámeru odkúpenia pozemku v k. ú. Filice.
 12. Schválenie VZN č. 1/2020.
 13. Schválenie VZN č. 2/2020.
 14. Zrušenie uznesení č. 65/7/2019 a č. 7/1/2020, prijatie uznesenia o schválení Zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka a zmluva o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce Gánovce – vodovod.
 15. Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka a zmluva o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce Gánovce – energetická stavba.
 16. Vyhlásenie miestneho referenda o zaradení KC9 – Údolie Gánovského potoka do Zmeny územného plánu č. 6.
 17. Návrh na Zmenu územného plánu č. 6.
 18. Interpelácie poslancov.
 19. Rôzne.
 20. Záver.

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach sa uskutoční prostredníctvom prostriedkov komunikačnej technológie v súlade s horeuvedeným § 30f ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Obec z rokovania vyhotoví obrazovo-zvukový (zvukový) záznam, ktorý zverejní do 48 hodín na webovom sídle obce a do piatich dní na úradnej tabuli a na webovom sídle obce vo forme zápisnice.

Mgr. Michal Materný

starosta

print