,

Stanovisko Obce Gánovce k zmene územného plánu Hozelec časť Kotlisko

Obec Gánovce ako dotknutá obec v zmysle § 22 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydala v zákonom stanovenej lehote svoje stanovisko k návrhu „Zmena územného plánu Hozelec časť Kotlisko“ (Ing. arch. Ján Kovalčík, ARCHITEKTI  ON:OFF, s.r.o., Poprad), ktorý jej bol doručený dňa 4.5.2020 a to v nasledovnom znení:

Obec Gánovce nesúhlasí s predloženým návrhom na zmenu územného plánu v lokalite Kotlisko a so zmenou jej funkčného využitia.

Celé stanovisko aj s odôvodnením si môžete stiahnuť a pozrieť v plnom znení tu:

Návrh zmeny ÚPN Hozelec v časti Kotlisko má obec Hozelec zverejnené na svojej web stránke: 
https://www.obechozelec.sk/zverejnovanie/uzemny-plan/

print