,

Zápis detí do Materskej školy v Gánovciach – školský rok 2021/2022

Materská škola, Športová 203/10,Gánovce

Zápis detí do Materskej školyškolský rok 2021/2022

Riaditeľstvo Materskej školy v Gánovciach oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ na predprimárne vzdelávanie sa v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole, v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z

Uskutočňuje

od:  4.5.2021 – 20.5.2021

V budove materskej školy v čase od: 12.00 hod. – 13.00 hod.

Podmienky prijímania detí do MŠ:

  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5r. veku
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • ostatné od 3 rokov

Potrebuje:

  • žiadosť o prijatie (dostane v MŠ, alebo na stránke OcÚ) – TU v prílohe,
  • žiadosť vyplnenú a potvrdenú lekárom doručiť do Materskej školy.

V Gánovciach:  03. 05. 2021                          riaditeľka MŠ: Pichoňská A.

print