,

Zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu

Zber sa uskutoční 18. 04. 2020 (sobota):

a) elektroodpad bude zbieraný pracovníkmi odpadovej spoločnosti spred domácností. Žiadame občanov, aby ho vyložili najneskôr v sobotu o 6:30,

b) veľkoobjemový zber – od 9:00 do 13:00 v dvoch lokalitách – pri futbalovom ihrisku a pri minerálnom prameni vo Filiciach.

Do veľkoobjemového zberu patria všetky zložky odpadu, okrem tých, ktoré patria do separovaného zberu odpadu! Rovnako tu nepatrí odpad z podnikateľskej činnosti, ani odpad z výstavby domu resp. inej stavby.

Pri zbere odpadu platia bezpečnostné pravidlá – nosenie rúška a dodržiavanie vzdialenosti aspoň 2 m od ostatných osôb.

print