,

Zverejnenie Oznámenia zámeru: „Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Poprad“ – v k. ú. Gánovce

Obec Gánovce, ako dotknutá obec podľa § 23 ods. 1 a § 18 ods. 2. písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (zákon EIA) informuje verejnosť v súlade s § 23 ods. 3 zákona EIA o zámere „Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Poprad“, ktorého variantnou lokalitou „Variant V2“ je územie v k. ú. Gánovce.

Do zámeru je možné nahliadnuť:

  • prostredníctvom webového sídla Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

            https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-energetickeho-biologickeho-zhodnotenia-odpadu-poprad ;

  • prostredníctvom webového sídla Okresného úradu Poprad:

https://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-173 ;

  • alebo na sekretariáte Obecného úradu Gánovce v počas stránkových hodín:
    •  v pondelok a v piatok: 8:00 – 11:30; 13:30 – 15:00,
    •  v stredu: 8:00 – 11:30; 13:30 – 16:30.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia na webovom sídle ministerstva, alebo zverejnenia oznámenia podľa ods. 3 písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Zverejnenie Oznámenia je riadne vyvesené na úradnej tabuli, resp. TU.

print