, ,

Návrh VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V nižšie uvedenom odkaze uverejňujeme Návrh VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Odkaz TU.

print