V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

17. 06. 2020 o 17:00 h

v sále Obecného úradu v Gánovciach.

Program:

1) Otvorenie.

2) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.

3) Schválenie programu rokovania.

4) Kontrola plnenia uznesení.

5) Majetkovo-právny vzťah vo vlastníctve obce za účelom realizácie inžinierskych sietí a cesty stavby IBV Gánovce – 10 rodinných domov.

6) Interpelácie poslancov.

7) Rôzne.

8) Záver.

Žiadame verejnosť, ktorá sa mieni zúčastniť zasadnutia obecného zastupiteľstva, aby rešpektovala pokyny súvisiace s hygienickými opatreniami v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Mgr. Michal Materný

starosta

Na nižšie uvedenom odkaze uverejňujeme pozvánku na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach dňa 05. 06. 2020.

Pozvánka.

Na nižšie uvedených odkazoch zverejňujeme videozáznam z rokovania OcZ zo dňa 07. 05. 2020 a k dispozícii na stiahnutie je aj zvukový záznam.

Videozáznam si môžte pozrieť na: https://www.facebook.com/ganovce/videos/561158001493215/

Zvukový záznam je k stiahnutiu na: https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/d04a722a-95f4-4048-bbc0-a32aa35d1347?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

Pozvánka

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a), § 30f ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 48 ods. 4 písm. e) zák. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zvolávam rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

07. 05. 2020 o 17:30 h.

Program:

1)Otvorenie.

2)Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.

3)Schválenie programu rokovania.

4)Kontrola plnenia uznesení.

5) Návrh na Zmenu územného plánu č. 6.

6)Vyhlásenie miestneho referenda k individuálnej bytovej a inej výstavbe v krajinnom celku KC9 – Údolie Gánovského potoka.

7)Interpelácie poslancov.

8)Rôzne.

9)Záver.

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach sa uskutoční v priestoroch Obecného úradu v Gánovciach s vylúčením verejnosti na základe horespomenutého Opatrenia Hlavného hygienika SR zo dňa 20. 04. 2020. Obec sprostredkuje živý prenos z rokovania na adrese: https://www.facebook.com/ganovce/live/. Prenos je prístupný všetkým bez rozdielu. Následne Obec z rokovania vyhotoví obrazovo-zvukový (zvukový) záznam, ktorý zverejní do 48 hodín na webovom sídle obce a do piatich dní na úradnej tabuli a na webovom sídle obce vo forme zápisnice.

Mgr. Michal Materný, starosta

Dátum uverejnenia: 03. 05. 2020

Na nižšie uvedenom odkaze si môžte pozrieť záznam z rokovania Obecného zastupiteľstva v Gánovciach, uskutočneného dňa 24. 04. 2020 prostredníctvom prostriedkov informačných technológií.

https://meet.gamo.sk/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=854b2586ef2296eaeb9d668966c95709e097e3df-1587746682606