V súlade s § 30f ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. obec Gánovce zverejňuje nahrávku z rokovania Obecného zastupiteľstva v Gánovciach zo dňa 18. 12. 2020.

Nahrávka je k dispozícií TU.

V priloženom linku uverejňujeme nahrávku z rokovania Obecného zastupiteľstva v Gánovciach, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom online konferencie dňa 15. 10. 2020.

Link tu.

Ak by sa Vám link nezobrazil, k nahrávke sa dostanete na tomto odkaze – v dolnej časti sekcia “Nahrávky”.

Najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. 10. 2020 o 17:30, prostredníctvom audiokonferencie.

Viac informácií a program v priloženej pozvánke.

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

17. 06. 2020 o 17:00 h

v sále Obecného úradu v Gánovciach.

Program:

1) Otvorenie.

2) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.

3) Schválenie programu rokovania.

4) Kontrola plnenia uznesení.

5) Majetkovo-právny vzťah vo vlastníctve obce za účelom realizácie inžinierskych sietí a cesty stavby IBV Gánovce – 10 rodinných domov.

6) Interpelácie poslancov.

7) Rôzne.

8) Záver.

Žiadame verejnosť, ktorá sa mieni zúčastniť zasadnutia obecného zastupiteľstva, aby rešpektovala pokyny súvisiace s hygienickými opatreniami v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Mgr. Michal Materný

starosta

Na nižšie uvedenom odkaze uverejňujeme pozvánku na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach dňa 05. 06. 2020.

Pozvánka.