Obecné zastupiteľstvo dňa 03. 03. 2023 prijalo uznesenie č. 10/1/2023 o voľbe hlavného kontrolóra obce Gánovce.

Viac informácie v priloženom odkaze TU.

V nižšie uvedenom odkaze uverejňujeme Návrh VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Odkaz TU.

Na nižšie uvedenom odkaze prikladáme Pozvánku na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach, ktoré sa uskutoční dňa 02. 09. 2021 o 18:00 hod. v sále Obecného úradu v Gánovciach.

Pozvánka TU.

Nižšie pripájame Zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva v Gánovciach zo dňa 04. 06. 2021. Ospravedlňujeme sa za jej omeškané zverejnenie z dôvodu pretrvávajúcich technických problémov na webovom sídle obce.

Zápisnica TU.