, ,

Pozvánka – rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach

Pozvánka

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a), § 30f ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 48 ods. 4 písm. e) zák. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zvolávam rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

07. 05. 2020 o 17:30 h.

Program:

1)Otvorenie.

2)Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.

3)Schválenie programu rokovania.

4)Kontrola plnenia uznesení.

5) Návrh na Zmenu územného plánu č. 6.

6)Vyhlásenie miestneho referenda k individuálnej bytovej a inej výstavbe v krajinnom celku KC9 – Údolie Gánovského potoka.

7)Interpelácie poslancov.

8)Rôzne.

9)Záver.

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach sa uskutoční v priestoroch Obecného úradu v Gánovciach s vylúčením verejnosti na základe horespomenutého Opatrenia Hlavného hygienika SR zo dňa 20. 04. 2020. Obec sprostredkuje živý prenos z rokovania na adrese: https://www.facebook.com/ganovce/live/. Prenos je prístupný všetkým bez rozdielu. Následne Obec z rokovania vyhotoví obrazovo-zvukový (zvukový) záznam, ktorý zverejní do 48 hodín na webovom sídle obce a do piatich dní na úradnej tabuli a na webovom sídle obce vo forme zápisnice.

Mgr. Michal Materný, starosta

Dátum uverejnenia: 03. 05. 2020

print