Na zvýraznených odkazoch zverejňujeme zápisnicu a uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 07. 05. 2020.

print