Všetky informácie, ktoré budú na hlavnej stránke

Vážení občania obce,

dovoľte mi ako starostovi poďakovať Vám za pomoc a podporu núdznym obyvateľom z Ukrajiny formou potravinových, hygienických, finančných príspevkov, pomoci pri vybavovaní formulárov na úradoch či začleňovaní do spoločnosti, pri ubytovaní. V tejto pomoci neprestávame a zbierka potravín, hygienických potrieb, diek, spacákov a iných vecí na obecnom úrade v čase úradných hodín alebo po telefonickej dohode stále prebieha.

Jeden z príkladov pomoci zdieľame v tomto článku.

Mgr. Michal Materný

starosta

V reakcii na početné podnety obyvateľov Gánoviec obec Gánovce opätovne žiada Odbor dopravy Prešovského samosprávneho kraja, ktorý objednáva služby dopravy od SAD Poprad, o zabezpečenie riadnej prevádzky spojov na trase Poprad – Gánovce a späť, a to konkrétne:

– miestny autobus: Bus 706404 6

    6:05    Gánovce,Filice 1  > 6:22 Poprad,,AS 23;

– miestny autobus: Bus 706404 8

    7:05 Gánovce,Filice 1 >   7:22    Poprad,,AS 23.

– zabezpečenie dopravného spojenia žiakov ZŠ Vagonárska (Poprad – Spišská Sobota) po 7. vyučovacej hodine (tak ako tomu bolo prakticky vždy…), cca o 14:30, cez SAD Poprad, Poprad Výkrik a Gánovce/Filice.

– zrušenie spoja:

miestny autobus Bus 706404 18

13:15    Gánovce, Filice 1  > 13:23    Švábovce,,OcÚ 1

Zavedenie taktovej dopravy je veľmi dobrý krok, avšak nie na úkor týchto ranných spojov, kvôli dochádzaniu do práce a do škôl. Preto obec žiada o zváženie racionalizácie dopravy v prípade našej obce, a o zabezpečenie predovšetkým ranných spojov do Popradu a poobedňajšieho spoju zo ZŠ Vagonárska (žiaci majúci 7. vyučovaciu hodinu nemajú možnosť sa dostať autobusovým spojom domov, nie je možné ani upraviť rozvrh hodín, keďže suma vyučovacích hodín dosahuje 30 a viac vyučovacích hodín, preto je 7. vyučovacia hodina nevyhnutnou, a zároveň je v súlade so školskou legislatívou). Rovnako sa nestretávame s pochopením zavedenia spôsobu „zastávky na znamenie“. Na autobusovej zastávke kúpele je lavička, kde mnohí, hlavne starší občania, čakajú na autobus, ktorý okolo zastávky len prejde a nezastaví. Starší občania nemajú šancu tak rýchlo zareagovať, aby zastavili autobus mávaním.

V najbližšom čase budeme očakávať reakciu zo strany Odboru dopravy PSK.

Počas stránkových dní na obecnom úrade, po úradných hodinách a mimo stránkových dní na čísle 0907 992 141.

➡Zoznam trvanlivých potravín:

Konzervy s mäsom, rybami, paštéty, strukoviny, instantné polievky, zaváraniny, džemy, káva, čaj, cukor, med, soľ, cestoviny, omáčky na cestoviny

➡Potreby pre deti:

detské príkrmy – sušené materské mlieko, detská výživa, krupica, kaše

➡Hygienické potreby:

toaletný papier, dámske hygienické pomôcky (vložky, tampóny), plienky (všetky veľkosti), vlhčené vreckovky, jednorazové holiace strojčeky, pena na holenie, šampóny a sprchovacie gély, pracie prostriedky, prostriedky na umývanie riadu, dezinfekcia

➡Iné potreby:

Teplé deky, spacie vaky, lekárničky a zdravotnícky materiál na potrebu prvej pomoci

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC!

Evanjelický cirkevný zbor Švábovce organizuje zbierku materiálnej pomoci pre ľudí z Ukrajiny utekajúcich pred vojnou. Odovzdať môžete:


A. MATERIÁLNE VECI (čisté a použiteľné veci)
deky
spacie vaky
karimatky
čiapky (najmä detské)
detské rukavice
detské kočíky tzv. buginy

B. POTRAVINY (čerstvé potraviny (jogurty, zelenina, ovocie, čerstvé pečivo/ ani trvanlivé potraviny /múka/ nezbierame)
trvanlivé potraviny na okamžitú spotrebu
konzervované paštéty, croissanty, balený cukor
minerálne vody a džúsy v plastovom obale (0,5 l bal.)
ovocné pyré pre deti v tubách
trvanlivé alebo energetické tyčinky

C. HYGIENICKÉ POTREBY
jednorazové plienky rôznych veľkostí (menšie bal.)
detské vlhčené hygienické utierky (menší formát)
jednorazové papierové vreckovky a utierky

Darované veci môžete odovzdať najlepšie v kartónových krabiciach alebo igelitových taškách. Zberné miesto: Evanjelická fara vo Švábovciach č. 66. Tel. kontakt: 0918 145 505 (Zaťko, ev. farár).

S pozdravom

Martin Zaťko

ev. farár

MUDr. Kováčová v Poprade informuje svojich pacientov, že terajšia ambulancia v priestoroch nemocnice bude poskytovať služby

do 30.6.2022.

Po tomto termíne ambulancia MUDr. Kováčovej bude presťahovaná do budovy polikliniky na

ul. Karpatská 1 v blízkosti hotela Tatra.

 MUDr. Kováčová ďakuje za pochopenie.

Na nižšie uvedenom odkaze zverejňujeme ponuku voľného pracovného miesta – Odborný zamestnanec spoločného školského úradu Veľký Slavkov, ktorého je obec Gánovce súčasťou.

Odkaz na ponuku TU.

Na obrázku zverejňujeme veriacim ECAV rozpis a pokyny k Službám Božím počas vianočných sviatkov.

Na úradnej tabuli obce Gánovce a zároveň v tomto článku zverejňujeme Návrh Zmien a doplnkov (ZaD) územného plánu obce Gánovce č. 6.

Odkaz na text Zverejnenia ZaD č. 6 na úradnej tabuli TU.

Odkaz na prílohy Zverejneného Návrhu ZaD č. 6 TU.

Text zverejnenia Návrhu ZaD:

OBEC GÁNOVCE, Gánovská 184/2, 058 01 Gánovce

Č. j. :   GAN/686/2021                                                                   V Gánovciach 15. 12. 2021

Obec Gánovce ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu v zmysle § 16 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, podľa § 22 stavebného zákona zverejňuje návrh zmien a doplnkov územného plánu obce Gánovce č. 6.

            V súlade s § 23 ods. 1 stavebného zákona Obec Gánovce vyzýva verejnosť – fyzické a právnické osoby, aby sa k návrhu čiastkovej zmeny územného plánu obce Gánovce vyjadrili po dobu 30 dní odo dňa jeho vyvesenia. Do podkladov návrhu zmien a doplnkov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade vo Gánovce a na webovom sídle obce: https://ganovce.sk/uradna-tabula/

            Prerokovanie návrhu sa uskutoční 12. 01. 2022 o 10.00 hod. v sále Obecného úradu Gánovce.

Návrh ZaD ÚPN-O bude v uvedenom čase vyvesený aj v sále Obecného úradu Gánovce (prístup do miestnosti bude obmedzený tak, aby sa v miestnosti nenachádzal väčší počet osôb v zmysle v tom čase platných epidemiologických pravidiel (dodržiavanie odstupov, povinnosť mať respirátorom prekryté dýchacie cesty a podobne) a spracovateľ návrhu v sále Obecného úradu Gánovce na prípadné otázky bude odpovedať postupne).

            Tento postup Obec Gánovce zvolila z dôvodu obmedzenia činnosti vyplývajúcich z ustanovení stavebného zákona, týkajúcich sa verejného prerokovania (mimoriadnej situácie v Slovenskej republike vyhlásenej vládou Slovenskej republiky v súvislosti s vysoko nebezpečnou nákazou spôsobenou koronavírusom 2019-nCoV – obmedzenie  zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb na zabránenie šírenia vírusu).

Zároveň Obec Gánovce týmto žiada verejnosť,  ak je to možné,  aby svoje požiadavky o vysvetlenie týkajúce sa predloženého návrhu uplatňovali na spracovateľa Ing. arch. Vladimíra Ligusa elektronickou formou na urbeko.urbeko@gmail.com  alebo telefonicky na č. t. +421905242508.

V zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona Vás Obec Gánovce týmto upozorňuje verejnosť, že je oprávnená podať pripomienky k návrhu  územného plánu obce do 30 dní odo dňa oznámenia. Na neskôr doručené pripomienky sa nebude prihliadať. Osobné podanie je možné vykonať na sekretariáte obecného úradu v čase úradných hodín.

Pripomienky je potrebné  doručiť  písomne na adresu : Obec Gánovce, Gánovská ul. č. 184, 058 01 Gánovce príp. do úradnej elektronickej schránky  obce Gánovce.

Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce Gánovce č. 6 je tiež zverejnený na webovom sídle obce: https://ganovce.sk/uradna-tabula/.

            Zverejnenie návrhu sa doručuje formou verejnej vyhlášky. 

Mgr. Michal  M a t e r n ý

starosta obce

Vyvesené dňa :  15. 12. 2021                                              Zvesené dňa :

Nižšie zverejňujeme list adresovaný obyvateľom obcí a miest Prešovského samosprávneho kraja:

Podľa zákona č. 469/2021 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá do konca roka 2021 dovŕšila vek aspoň 60 rokov a absolvovala očkovanie na území Slovenskej republiky proti ochoreniu COVID-19 získať finančnú pomoc pre seniorov vo výške 200 alebo 300 € v závislosti od splnenia podmienok § 30t odst 1 písm c.

Po zverejnení predmetného zákona, eviduje Prešovský samosprávny kraj enormný nárast žiadosti miest a obcí o očkovanie prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby. Vychádzajúc v ústrety občanom a v spolupráci s miestnou samosprávou plánuje Prešovský samosprávny kraj očkovať výjazdovou očkovacou službou a prostredníctvom VKOC vo vybraných okresných mestách. Harmonogram očkovania a miesto očkovania je uvedené v prílohe.

Pre získanie finančnej pomoci je nevyhnutné:

  1. zaočkovať sa prvou, druhou alebo treťou dávkou do 31.decembra 2021,
  2. alebo sa do 31. decembra 2021 na takéto očkovanie zaregistrovať na oficiálnej stránke https://korona.gov.sk/
  3. realizovať očkovanie po registrácii najneskôr do 15. januára 2022.

POZOR

Absolvovaním očkovania v termíne od 1.1.2022 do 15.1.2022 bez predchádzajúcej registrácie sa očkovaný vystavuje riziku, že mu finančná pomoc pre seniorov nebude vyplatená.

V rámci kraja sa očkuje aj v poliklinikách a nemocniciach. Prehľad o očkovacích dňoch je možne získať na internetovej stránke MZ SR https://www.health.gov.sk/ Ockovanie-bez-registrácie

V súvislosti s vyššie uvedeným Vás prosíme o propagáciu očkovacích dní Prešovského samosprávneho kraja so zameraním sa na cieľovú skupinu 60 +. Zároveň Vám oznamujeme, že v očkovaní výjazdovou očkovacou službou budeme pokračovať aj po 15. januári 2022. Termíny bude možné dohodnúť telefonicky u doc. Hrindovej 051/7081 636 alebo 0903 999 023.

Pre urýchlenie očkovania odporúčame záujemcom registrovať sa aj na stránke Prešovského samosprávneho kraja https://psk-ockovanie.sk/ kde si môžu vybrať konkrétnu hodinu, miesto a deň očkovania. Táto stránka slúži len na registráciu pre urýchlenie očkovania, nenahrádza oficiálnu stránku pre registráciu na očkovanie podľa zákona č. 469/2021 Z.z. …..

                                                                                                             v.r.

V Prešove 14.12.2022            ;                                              Mgr. Zuzana Sabolová

                                                                                  poverená vedením odboru zdravotníctva

Plánované očkovacia dni do 15. 1. 2022
  Miesto očkovaniaAdresaČas
17.12.LevočaInternát Strednej odbornej pedagogickej školyBottova 15A, Levoča10,00 – 17,00
18.12.LevočaInternát Strednej odbornej pedagogickej školyBottova 15A, Levoča10,00 – 17,00
 BardejovOC HYPKAMlynská 2, Bardejov10,00 – 17,00
 Vranov nad TopľouMestská športová halaDr. C. Daxnera č. 86, Vranov nad Topľou10,00 – 17,00
 PopradVKOC Stredná priemyselná škola techniky a dizajnuMnoheľova 828, Poprad8,00 – 18,00
 PrešovVKOC Stredná odborná škola technickáVolgogradská 1, Prešov8,00 – 18,00
 SvidníkKino Dukla – SvidníkSov. hrdinov, Svidník10,00 – 17,00
19.12.BardejovOC HYPKAMlynská 2, Bardejov10,00 – 17,00
 PrešovVKOC Stredná odborná škola technickáVolgogradská 1, Prešov8,00 – 18,00
 PrešovOC EperiaArm. gen. Svobodu 25, Prešov10,00 – 17,00
 PopradOC MAXDlhé Hony 4588/1, Poprad10,00 – 17,00
 HumennéVKOC Obchodná akadémiaKomenského 1, Humenné8,00 – 16,00
28.12.PrešovVKOC Stredná odborná škola technickáVolgogradská 1, Prešov8,00 – 18,00
 SvidníkKino Dukla – SvidníkSov. hrdinov, Svidník10,00 – 17,00
29.12.PopradVKOC Stredná priemyselná škola techniky a dizajnuMnoheľova 828, Poprad8,00 – 18,00
 BardejovSeniorcentrum BardejovToplianská 9A, Bardejov10,00 – 17,00
30.12.HumennéVKOC Obchodná akadémiaKomenského 1, Humenné8,00 – 16,00
 Vranov nad TopľouMestská športová halaDr. C. Daxnera č. 86, Vranov nad Topľou10,00 – 17,00
7.1.LevočaInternát Strednej odbornej pedagogickej školyBottova 15A, Levoča10,00 – 17,00
8.1.Vranov nad TopľouMestská športová halaDr. C. Daxnera č. 86, Vranov nad Topľou10,00 – 17,00
 PopradVKOC Stredná priemyselná škola techniky a dizajnuMnoheľova 828, Poprad8,00 – 18,00
 PrešovVKOC Stredná odborná škola technickáVolgogradská 1, Prešov8,00 – 18,00
 HumennéVKOC Obchodná akadémiaKomenského 1, Humenné8,00 – 16,00
9.1.PopradVKOC Stredná priemyselná škola techniky a dizajnuMnoheľova 828, Poprad8,00 – 18,00
 PrešovVKOC Stredná odborná škola technickáVolgogradská 1, Prešov8,00 – 18,00
 HumennéVKOC Obchodná akadémiaKomenského 1, Humenné8,00 – 16,00
10.1.MedzilaborceCentrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. 10,00 – 17,00
11.1.MedzilaborceCentrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. 10,00 – 17,00
12.1.BardejovSeniorcentrum BardejovToplianská 9A, Bardejov10,00 – 17,00
13.1.LevočaInternát Strednej odbornej pedagogickej školyBottova 15A, Levoča10,00 – 17,00
14.1.    
15.1.PopradVKOC Stredná priemyselná škola techniky a dizajnuMnoheľova 828, Poprad8,00 – 18,00
 PrešovVKOC Stredná odborná škola technickáVolgogradská 1, Prešov8,00 – 18,00
 HumennéVKOC Obchodná akadémiaKomenského 1, Humenné8,00 – 16,00