Všetky informácie, ktoré budú na hlavnej stránke

DHZ Gánovce a obec Gánovce Vás srdečne pozývajú na Hasičskú súťaž o putovný pohár starostu obce Gánovce, v nedeľu 24. 07. 2022 od 9:00. Viac informácií na plagáte.

Obec Gánovce vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Gánovciach. Podrobnejšie informácie TU.

Oznamujeme občanom, že obecný rozhlas a SMS služba sú do opravenia poruchy nefunkčné.

Systém civilnej ochrany je v plnej prevádzke nezávisle od obecného rozhlasu.

V sobotu 09. 07. 2022 sa na futbalovom ihrisku uskutoční Rómsky festival, kde vystúpi viacero kapiel. V rámci festivalu budú umiestnené stánky s občerstvením, detské atrakcie. Festival bude trvať v čase od 11:00 – 22:00, bude zároveň pod dohľadom bezpečnostnej služby. Organizátor festivalu rovnako zabezpečí spôsob parkovania v okolí futbalového ihriska a poriadok na verejných priestranstvách.

Organizátor: Roland Veselý

Z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov obecného úradu bude obecný úrad dňa 04. 07. 2022 zatvorený. Opätovne bude otvorený dňa 06. 07. 2022 v riadnych úradných hodinách.

Na nižšie uvedenom odkaze zverejňujeme oznam – Zápis detí do Materskej školy v Gánovciach pre školský rok 2022/2023.

Všetky potrebné informácie sú na nižšie uvedenom ozname.

OZNAM TU.

Žiadosť o prijatie dieťaťa TU.

Na nižšie priloženom odkaze zverejňujeme Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy v Gánovciach pre školský rok 2022/2023.

Žiadosť TU.

Vážení občania,radi by sme pokračovali v postupnom zveľaďovaní verejných priestranstiev v obci, pričom môžme zároveň čerpať z prírodno-historických daností našej obce. Nepochybne medzi ne patrí i travertín. Spojili sme sily s OZ Neandertal, ktorého predseda Karol Piovarcsy už dávnejšie načrtol predstavu vytvorenia Open-air múzea travertínov Slovenska, symbolicky v našej obci, a podali žiadosť o dotáciu zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja, novej výzvy „Participatívny rozpočet“.

Jej princíp spočíva v SMS hlasovaní o projektoch. Náš projekt má označenie PSK7 . Podporené projekty získajú rovnakú výšku dotácie – 10 000 € (celková alokácia je 130 000 €), žiadosť podalo 20 organizácií z územia PSK. Matematicky je tu šanca, že dve z troch žiadostí uspejú. Preto Vás chceme požiadať o podporu tohto unikátneho projektu, ktorý vo svojej l. fáze rieši umiestnenie 11 solitérov travertínu z rôznych častí Slovenska (celkovo by ich malo pribudnúť do 20). Unikátny je aj v tom, že múzeum travertínov na Slovensku dosiaľ neexistuje.

Stačí zaslať SMS v tvare PSK7 na číslo 0902 025 502 , spätná SMS je zdarma. PSK odmení v losovaní troch výhercov. 1 mobilný telefón = 1 hlas.

HLASOVANIE PREBIEHA DO 15. APRÍLA!

Budeme radi, ak svojou SMS podporíte tento projekt, zazdieľate tento článok a oslovíte svojich známych.

Vopred ďakujeme!

Viac o výzve „Participatívny rozpočet“ na stránke Prešovského samosprávneho kraja TU.

Zdroj foto: po-kraj.sk

Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie zverejnil Rozsah hodnotenia podľa § 8 zák. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre hodnotenie strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 6 ÚP obce Gánovce“.

V súlade s § 8 ods. 8 zákona EIA môžu verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovaného strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Obsah Rozsahu hodnotenia spolu s prílohami bol dňa 31. 03. 2022 zverejnený na úradnej tabuli obce, odkaz TU.