Entries by Obec Ganovce

, ,

bicyklujúce SAGÁNovce

Pozývame Vás na spoločný cyklovýlet pod názvom “bicyklujúce SAGÁNovce”! Na spoločnú cestu vyrážame 12. júla 2020 o 10:00 od Hasičskej zbrojnice v Gánovciach, navštívime: lom pri Kvetnici, zvernicu, občerstvíme sa v Bufete na splave, zájdeme do Svitu, Vápenicu, návrat do Gánoviec. Začínajúci a menej zdatní cyklisti môžu absolvovať kratšiu etapu (napr. po zvernicu, resp. po […]

, ,

Pozvánka na zasadnutie OcZ

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17. 06. 2020 o 17:00 h v sále Obecného úradu v Gánovciach. Program: 1) Otvorenie. 2) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 3) Schválenie programu rokovania. 4) Kontrola plnenia uznesení. 5) Majetkovo-právny vzťah […]

, ,

Pozývame vás na exkurziu

Pozývame vás na exkurziu „Tajomstvá flóry doliny Gánovského potoka“. O jedinečných rastlinách údolia nám priamo v doline porozpráva jeden z významných botanikov Slovenska RNDr. Daniel Dítě, PhD. Pán Daniel Dítě pracoval  niekoľko rokov ako botanik v TANAPe, od roku 2007 pracuje v Slovenskej akadémii vied v Centre biológie a biodiverzity rastlín. Intenzívne sa venuje v […]

,

Pripomíname si 120. výročie smrti Augustína Korponaya

23. mája 2020 si pripomíname 120. výročie Augustína Korponaya. Kto bol tento človek a čím bol významný pre našu obec? Augustín Korponay sa narodil 28. mája 1822 v Starej Ľubovni, bol župným hodnostárom a právnikom, stal sa aj prvým podžupanom vtedajšej Spišskej stolice. Taktiež bol vyznamenaný Radom železnej koruny. V Gánovciach sa zaslúžil o rozvoj […]

,

Stanovisko Obce Gánovce k zmene územného plánu Hozelec časť Kotlisko

Obec Gánovce ako dotknutá obec v zmysle § 22 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydala v zákonom stanovenej lehote svoje stanovisko k návrhu „Zmena územného plánu Hozelec časť Kotlisko“ (Ing. arch. Ján Kovalčík, ARCHITEKTI  ON:OFF, s.r.o., Poprad), ktorý jej bol doručený dňa 4.5.2020 a to v nasledovnom znení: Obec Gánovce nesúhlasí s predloženým […]