Všetky informácie, ktoré budú na hlavnej stránke

Nižšie uvádzame dokument uvádzajúci opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR o obmedzení prevádzok, a o pohybe osôb prichádzajúcich zo zahraničia.

V našej obci tak ostávajú otvorené iba dve prevádzky potravín, prosíme Vás, aby ste ich navštevovali v rúškach. Ostatné prevádzky ostávajú zatvorené podľa priloženého dokumentu.

 

https://ganovce.sk/wp-content/uploads/opatrenie-UVZ-SR-o-zakaze-a-obmedzeni-prevadzok.pdf

Z dôvodu sprísnených opatrení v súvislosti s výskytom koronavírusu, ktorý spôsobuje chorobu COVID 19 žiadame občanov, aby obmedzili osobný kontakt s pracovníkmi Obecného úradu v Gánovciach a uprednostili telefonickú, elektronickú alebo písomnú komunikáciu.

 

DHZ Gánovce Vás oslovuje so žiadosťou o poskytnutie 2 % z dane na podporu mladých hasičov, ktorí chcú reprezentovať našu obec v hasičskom športe.

 

Poskytnúť 2 % z dane môžte na:

DHZ Gánovce

Gánovská 184/2, 058 01 Gánovce

IČO: 001774745823

Právna forma: občianske združenie

IBAN: SK1783300000002501306680

Kód banky: 8330 (Fiobanka, a.s.).

Voľby do NR SR sa budú konať v sobotu 29. februára 2020 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny. Miestom konania volieb je volebná miestnosť, ktorá sa nachádza v sále Obecného úradu v Gánovciach – volebný okrsok č. 1.

Informácia pre voliča

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky  alebo   na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

 

(zdroj: www.minv.sk, www.nrsr.sk)

Divadelný súbor OZVENA a Obec Gánovce Vás pozývajú na predstavenie KAMENNÝ CHODNÍČEK, ktoré sa uskutoční 16. 02. 2020 o 17:00 v sále OcÚ.

Vstupné 2 €. 


Verejné zhromaždenie obyvateľov obce na prerokovanie veci územnej samosprávy si môžete pozrieť v sekcii Úradná tabuľa, alebo si ich môžete prezrieť v priloženom dokumente TU.Návrh a súpis požiadaviek občanov na zmenu ÚPN-O Gánovce si môžete pozrieť v sekcii Územný plán, alebo si ich môžete prezrieť v priloženom dokumente TU.


Pozvánka

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa:

 09.02. 2020 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Gánovciach.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu rokovania.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Schválenie spolufinancovania projektu: „Zriadenie rómskej občianskej hliadky v obci Gánovce“.
 6. Pokračovanie v už začatom procese Zmeny a doplnkov ÚPN-O Gánovce č. 6 a započatie procesu obstarávania zmien a doplnkov čiastkovej zmeny Územného plánu Obce Gánovce č. 6 do 29. 2. 2020.
 7. Vyhlásenie miestneho referenda k individuálnej bytovej a inej výstavbe v krajinnom celku KC9 – Údolie Gánovského potoka.
 8. Vyhlásenie zhromaždenia obyvateľov obce na prerokovanie veci územnej samosprávy – zmien územného plánu obce Gánovce.
 9. Interpelácie poslancov.
 10. Rôzne.
 11. Záver.
File
doc Dokument6